Dozór elektroniczny

Ku mojemu zdziwieniu mało osób wie o możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (w swoim miejscu zamieszkania).

Wiedza wydaje się cenna, bo na szali leży wolność człowieka..

Zapraszam zatem do lektury.

Co to jest dozór elektroniczny?

Jest to najnowocześniejszy system, który umożliwia wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w okresie nie przekraczającym roku na wolności (w swoim domu). Warunkiem jest wykonanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez Sąd. Każdy skazany, który zadeklaruje chęć odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, po rozpatrzeniu wniosku, otrzyma nadajnik zainstalowany w wodoodpornej i antyalergicznej opasce mocowanej na nodze lub przegubie dłoni przypominający wyglądem zegarek oraz urządzenie monitorujące zamontowane w miejscu odbywania kary (w domu).

Jak wygląda odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Skazany w okresie wykonywania kary pozbawienia wolności przebywa w swoim miejscu zamieszkania. Oczywiście, Sąd w stosunku do każdego skazanego wyznacza w sposób indywidualny szczegółowy harmonogram odbywania kary.

Sąd może zobowiązać skazanego do:

  • przebywania w swoim domu w określonych godzinach np. od godziny 16 do 22
  • wykonywania pracy zarobkowej

WAŻNE:

Skazany za zgodą sądu można przebywać poza miejscem odbywania kary nawet do 12 godzin np. wykonując pracę na umowę o pracę, kontynuować naukę w szkole.

UWAGA: O każdej nieobecności lub spóźnieniu urządzenie monitorujące zawiadamia Centralę Monitorowania, sędziego penitencjarnego oraz kuratora sądowego.

 

Co mogę a czego nie mogę w czasie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego?

Ustawa stanowi, iż skazany zobowiązany jest:

  • ściśle przestrzegać nałożonych przez Sąd obowiązków,
  • odbierać wszystkie połączenia kierowanych na urządzenie monitorujące,
  • niezwłoczne powiadamiać Centralę Monitorowania o dostrzeżonych problemach z urządzeniami monitorującymi
  • przestrzegać porządku prawnego

 

Co się stanie w sytuacji, gdy nie wykonam obowiązków nałożonych przez Sąd?

Sąd będzie mógł uchylić wcześniej wydane zezwolenie na odbywanie kary w tym systemie i orzec o  wykonaniu kary w pozostałej części w zamkniętym zakładzie karnym. W przypadku zaistnienia sytuacji z przyczyn losowych, która uniemożliwia wykonanie obowiązków nałożonych przez Sąd należy niezwłocznie zawiadomić kuratora zawodowego lub Centralę Monitorowania o tym zdarzeniu.

Kto może ubiegać się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Każdy skazany przez sąd  na karę pozbawienia wolności w okresie do jednego roku. Osoba taka musi złożyć stosowny wniosek do Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (dla Pniew i okolic to Sąd Okręgowy w Poznaniu). Wniosek wolny jest od opłat sądowych.

WAŻNE:

Wniosek powinien w szczególności zawierać: dane kontaktowe oskarżonego (telefon ? znacznie przyspieszy rozpoznanie sprawy), sygnaturę sprawy, uzasadnienie, podpis skazanego oraz zgodę wszystkich osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana.

elzbietaluczak.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X