Prawnik radzi – brak zgody jednego z rodziców na wydanie paszportu

Tematyka dzisiejszego artykułu stanowi kontynuację wcześniejszych, tyle że porusza kwestie wyjazdów wakacyjnych.

Co zrobić w sytuacji, w której rodzic któremu przysługuje władza rodzicielska nie współdziała w zakresie istotnych spraw dotyczących dziecka, np. odmawia wyrażenia zgody na paszport dla dziecka czy dokonanie wyboru szkoły.

 

ZGODA SĄDU

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ?Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.?. 
Ustawodawca wskazał w § 2 powołanego przepisu, że ?o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.?

We wcześniejszych artykułach wskazywałam, które z decyzji dotyczących dziecka można kwalifikować jako istotne. Niewątpliwie kwestia wyboru szkoły to istotna sprawa dziecka. Dlatego też w sytuacji, w której obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska teoretycznie oboje powinni wyrazić zgodę na dokonany wybór szkoły. Jeżeli jeden z rodziców kierując się różnymi względami (podając konkretne argumenty albo też przez zwykłą złośliwość) zgody takiej odmawia drugi rodzic może, stosownie do powołanego wyżej artykułu wystąpić do sądu opiekuńczego o rozstrzygniecie w tej materii.
Sąd wydając orzeczenie, kieruje się wyłącznie dobrem dziecka

 

PASZPORT DLA DZIECKA

Przenosząc powyższe rozważania na grunt bardziej wakacyjny a poruszający kwestie paszportu dla dzieci wskazać należy, że zgodnie z przepisami dla wydania paszportu osobie małoletniej wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców.
W sytuacji gdy stanowiska obu rodziców są różne i jeden z nich nie chce udzielić zgody na wydanie dokumentu wówczas orzeczenie sądu rodzinnego zastępuje zgodę drugiego rodzica

 

KTO WYDAJE DOKUMENT?

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o dokument paszportowy.

Na terenie powiatu szamotulskiego: Terenowy Punkt Paszportowy, przy ulicy Wojska Polskiego 1 (w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, na parterze). Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Paszport dzieci powyżej 13. roku życia ważny będzie przez 10 lat od dnia wydania. Opłata za wydanie paszportu nie ulegnie zmianie i wciąż będzie wynosiła 30 złotych za paszport biometryczny dla dzieci do 13 roku życia (od 7 roku życia wymagana jest ważna legitymacja uczniowska).
Wydawanie paszportu dla dzieci od 7 do 13 roku życia w przypadku braku ważnej legitymacji uczniowskiej, kosztować będzie 60 złotych.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X