Prawnik radzi – możliwości uchylenia obowiązku alimentacyjnego

W kolejnym artykule dotyczącym obowiązku alimentacyjnego postaram się przybliżyć Państwu możliwości i zasady zmiany lub ewentualnego uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

 

CZY MOŻNA ZMIENIĆ WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW

Zgodnie z Art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ?W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.? Jak należy rozumieć sformułowanie ?zmianę stosunków?? Zgodnie z ustalonym stanowiskiem przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

PRZYKŁAD

Można żądać zmiany wysokości alimentów jeśli np. zmienił się stan faktyczny i to w sposób istotny, (dziecko zaczęło chorować, musi opłacać sobie korepetycje, jeździ na basen a wcześniej w postepowaniu te potrzeby uprawnionego nie były poruszane ? wówczas możemy podwyższać alimenty). O ile jednak ten kto płaci alimenty stracił pracę, ulegnie wypadkowi wskutek czego ma mniejsze możliwości zarobkowe, wówczas można myśleć o obniżeniu alimentów.

UWAGA

Nie jest dopuszczalne żądanie zmiany prawomocnego orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego tylko na tej podstawie, że orzeczenie to zostało wydane w sposób wadliwy, bez należytego wyjaśnienia rzeczywistego stanu faktycznego, gdyż podstawą powództwa o podwyższenie (lub obniżenie) alimentów może być tylko późniejsza zmiana stosunków.

UWAGA:

Żądać zmiany świadczeń alimentacyjnych z mocą wsteczną przez zmniejszenie ich wysokości lub ustalenie wygaśnięcia można nawet wtedy, gdy te świadczenia już zostały wyegzekwowane. Sąd może wówczas ustalić, że nie musieliśmy płacić alimentów jeszcze w okresie przed wniesieniem pozwu.

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

Wskazać należy, iż zmianę stosunków jest również takie zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa. Spośród takich zdarzeń można podać przykładowo uzyskanie przez uprawnionego zdolności do samodzielnego utrzymywania się, zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka.

UWAGI PROCESOWE

Zmiana orzeczenia ustalającego wysokość alimentów możliwa jest tylko wskutek orzeczenia Sądu.
Wnosząc powództwo o podwyższenie alimentów nie ponosimy kosztów sądowych.
Niestety osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie jest już zwolniona od kosztów sądowych i przy złożeniu pozwu składa dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.
Warto przed skierowaniem sprawy do Sądu zgromadzić odpowiednie dowody. Przydatne mogą się okazać paragony za żywność, paliwo, opłaty za mieszkanie, media.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X