Prawnik radzi – zasady ustalania kontaktu z dzieckiem

Obowiązek alimentacyjny stanowi niewątpliwie najczęstszy problem pojawiający się pośród krewnych. Zagadnieniem z zakresu prawa rodzinnego, które budzi nie mniej emocji i problemów są kontakty pomiędzy rodzicami a dziećmi. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć zasady ustalania takich kontaktów.

 

JAK ROZUMIEĆ KONTAKTY Z DZIECKIEM?

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, które obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli zatem dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice powinni określić wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Do takiego określenia dochodzi najczęściej w porozumieniu, które rodzice pomiędzy sobą zawierają wskazując, iż jak kontakty będą realizowane

 

PRZYKŁAD

Ojciec zabierał będzie syna, z jego miejsca zamieszkania np. w pierwszy i trzeci weekend miesiąca od godziny 16 w piątek do godziny 19 w niedziele z noclegiem w miejscu zamieszkania ojca. Najczęściej poza uregulowaniem cotygodniowych kontaktów regulowane są również kontakty w wakacje i Święta.

Z braku porozumienia rozstrzygać o kontaktach będzie sąd opiekuńczy.

 

MOŻLIWE ORZECZENIA SĄDU OPIEKUŃCZEGO

 

Orzekając o kontaktach sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Sąd według własnego uznania orzeknie o kontaktach cotygodniowych, w Święta i wakacje.

Jeżeli jednak dobro dziecka tego wymaga, sąd opiekuńczy może nawet ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem, poprzez:

1) zakazanie spotykania się z dzieckiem;

2) zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3) zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4) ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość (np. tylko do telefonicznych);

5) zakazanie porozumiewania się na odległość.

 

UWAGA:

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców w dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

 

UWAGA:

Sąd może zastosować jeden z dopuszczalnych środków ograniczenia kontaktów z dzieckiem. Na przykład zakaże zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, nie zakazując jednocześnie spotykania się z dzieckiem. Zakazy mogą być też kumulowane. Dlatego sąd, zakazując spotykania się z dzieckiem, może jednocześnie zakazać porozumiewania się z nim na odległość. Ingerencja sądu może być też stopniowana. Jeżeli sąd np. zakaże porozumiewania się z dzieckiem, dopuszczając możliwość kontaktowania się na odległość, a następnie okaże się, że nawet takie kontakty narażają dobro dziecka na szwank, to sąd powinien ich zakazać.

 

CZY RAZ UREGULOWANE KONTAKTY MOŻNA ZMIENIĆ?

Oczywiście. Samo dobro dziecka powinno być wystarczającą przesłanką do zmiany wcześniejszego orzeczenia o kontaktach. Zmiana okoliczności nie jest konieczna. W związku z tym możliwe jest na tej zasadzie nawet naprawienie błędu popełnionego w prawomocnym orzeczeniu.

 

UWAGA:

Nie tylko rodzice mogą żądać sądowego uregulowania kontaktów. Również rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej, a także inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

 

SANKCJE

Należy stosować się do orzeczenia w przedmiocie uregulowania kontaktów, istnieje bowiem możliwość zagrożenia karą pieniężną osobie, pod której pieczą pozostaje dziecko, niewykonującej lub niewłaściwie wykonującej obowiązki dotyczące kontaktów z dzieckiem. Taka możliwość przewidziana została również w stosunku do osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem albo osoby. Sąd może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, której wysokość jest uzależniona od sytuacji majątkowej tej osoby oraz od ilości naruszeń istniejącego obowiązku dotyczącego kontaktów z dzieckiem.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X