Prawnik radzi – zaspokajanie potrzeb rodziny

Do redakcji przekazana została prośba o przygotowanie artykułów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dość często zdarza mi się udzielać porad prawnych w sprawach alimentacyjnych oraz rozwodowych, zatem dzisiejszy tekst otwierać będzie cykl artykułów w tym zakresie a dotyczyć będzie obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, którą małżonkowie założyli poprzez zawarcie związku małżeńskiego.

OBOWIĄZEK USTAWOWY:

Stosownie do treści art. 27 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej nazywany Kodeksem) ?Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.?

Mówiąc inaczej, prawidłowe wykonanie ciążącego na małżonkach obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny polegać może np. na przekazywaniu części lub całości wynagrodzenia jak również na wychowaniu dzieci lub trosce się o dom.

UWAGA:

Także małżeństwa, w których nie ma dzieci są rodziną, której potrzeby muszą być zaspokojone. W konsekwencji również w bezdzietnych rodzinach małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 Kodeksu.

CZYM SĄ POTRZEBY RODZINY?

Omawiając zakres obowiązku uwzględnić należy potrzeby zbiorowe rodziny (np. mieszkanie, opał, światło) i potrzeby indywidualne członków rodziny (np. wyżywienie, odzież, mieszkanie, higiena osobista, środki wychowania, wykształcenia, ochrona zdrowia).

Ważne jest, że zakres obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny wyznaczają siły oraz możliwości zarobkowe i majątkowe każdego z małżonków. Zakresu tego nie wyznaczają więc faktycznie uzyskiwane dochody, lecz brana jest pod uwagę wysokość dochodów, jakie każdy z małżonków mógłby osiągnąć, wykorzystując swoje możliwości.

WAŻNE:

Jeśli jeden z małżonków unikając zaspokajania potrzeb rodziny w ciągu ostatnich 3 lat przed dochodzeniem roszczenia bez ważnego powodu zrzekł się zatrudnienia lub zmienił je na mniej dochodowe sąd nie uwzględni tej zmiany majątkowej po stronie współmałżonka.

UWAGA:

Separacja faktyczna nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 27 Kodeksu. Owszem, o potrzebach rodziny można mówić najczęściej wówczas, gdy rodzina jest związana węzłem wspólnego pożycia. Separacja faktyczna nie powinna jednak wywierać ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb dzieci z małżeństwa, a potrzeb tych praktycznie nie da się oddzielić od potrzeb tego rodzica, który opiekuje się dziećmi.

KIEDY MAŁŻONEK PRACUJĄCY NIE PRZEKAZUJE WYPŁATY

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Aby można było wystąpić do sądu z takim żądaniem muszą zostać spełnione dwa warunki.

1. małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny (lub czyni to w niewystarczający sposób, np. nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości zarobkowych i majątkowych).

2. małżonkowie muszą pozostawać ze sobą we wspólnym pożyciu, tzn. razem mieszkać i prowadzić gospodarstwo domowe

UWAGA:

Przepis ten ma zastosowanie nie tylko do wynagrodzenia za pracę, w tym także premii z wszelkimi dodatkami, ale również do rent i emerytur.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Wniosek o wydanie nakazu składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek wolny jest od opłat sądowych. Sprawa podlega rozpoznaniu w trybie nieprocesowym. Sąd musi jednak wysłuchać wyjaśnień małżonka nieprzyczyniającego się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Odpis postanowienia sąd przesyła pracodawcy małżonka zobowiązanego lub dłużnikowi małżonka z wezwaniem, aby przypadające od nich wynagrodzenie za pracę lub inne należności wypłacali wyłącznie do rąk uprawnionego (z mocy nakazu sądu) małżonka.

elzbietaluczak.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X