Prawnik radzi – zakres świadczeń alimentacyjnych

Kolejny artykuł dotyczyć będzie zakresu świadczeń alimentacyjnych. Innymi słowy, postaram się przybliżyć czytelnikom co Sąd bierze pod uwagę rozstrzygając sprawę alimentów.

PRZEPIS USTAWY

Stosownie do treści art. 135. § 1 Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy: ?Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.?

Mówiąc inaczej zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej strony zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

USPRAWIEDLIWIONE POTRZEBY

Pierwszą przesłanką, od której zależy zakres (wysokość) alimentów są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego.

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (najczęściej dziecka) rozumie się nie tylko te elementarne polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, chodzi bowiem o stworzenie uprawnionemu normalnych warunków bytowania, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia i innym okolicznościom konkretnej sprawy, jeżeli uprawniony nie może zaspokoić swych potrzeb własnymi siłami. Rozmiar usprawiedliwionych potrzeb dziecka niezdolnego jeszcze do samodzielnego utrzymania się, które obowiązani są zaspokoić jego rodzice, jest jednak szerszy ze względu na stosowane przy ustalaniu tych potrzeb kryterium równej stopy życiowej. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.

 

WAŻNE:

Nie ma granicy wieku, do której alimenty płacić należy. Dopóki dziecko jest niesamodzielne (bo uczy się, bo nie może znaleźć pracy) zobowiązany MUSI płacić alimenty.

MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE

Osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zwłaszcza obowiązek względem swych dzieci niezdolnych jeszcze do samodzielnego utrzymania się, powinna w pełni wykorzystywać swe siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych do alimentacji. Jeżeli zobowiązany nie wykorzystuje posiadanych możliwości i w celu uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych lub wskutek innych zawinionych przyczyn nie podejmuje pracy, odpowiedniej do przygotowania zawodowego, warunków zdrowotnych oraz realnie istniejących możliwości w rejonie jego zamieszkania, jego możliwości zarobkowe ocenia się według zarobków, jakie osiągnąłby, gdyby podjął stosowne zatrudnienie. Podobnie jest wtedy, gdy wysokość zarobków zobowiązanego z podanych wyżej przyczyn rażąco odbiega od realnie istniejących możliwości zarobkowych.

PRZYKŁAD:

Wykwalifikowany tłumacz języka niemieckiego podjął pracę za minimalne wynagrodzenie krajowe wyłącznie w celu uniknięcia uregulowania obowiązku alimentacyjnego wobec swojego syna. Sąd rozstrzygając kwestie alimentów weźmie pod uwagę wynagrodzenie jakie mógłby uzyskiwać jako tłumacz języka niemieckiego a nie wynagrodzenie jakie faktycznie otrzymuje.

 

MOŻLIWOŚCI MAJĄTKOWE

 

Przy ocenie możliwości majątkowych zobowiązanego bierze się pod uwagę przede wszystkim dochody, jakie z jego majątku można osiągnąć przy stosowaniu zasad prawidłowej gospodarki, w szczególności wartość pożytków naturalnych i pożytków cywilnych.

Innymi słowy, nawet jeśli Sąd przyjmie, że minimalne wynagrodzenie za pracę jest adekwatne do możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentów  to może rozważając wysokość alimentów uznać, iż dochody jakie zobowiązany czerpie (albo mógłby czerpać) ze swojego majątku (np. dzierżawa ziemi) uzasadnią zasądzenie alimentów w wyższej wysokości.

UWAGI PROCESOWE:

Pozew o alimenty do 18 roku życia wytacza uprawniony (dziecko) reprezentowane przez rodzica (?powód: Janek Kowalski reprezentowany przez mamę Elę Kowalską? )albo samo dziecko ale dopiero po osiągnięciu pełnoletności (po 18 roku życia. )

Przygotowując się do wytoczenia sprawy o alimenty najlepiej gromadzić paragony i rachunki za utrzymanie i ponoszone wydatki (wszystkie, nawet najmniejsze). Udogodnieniem jest, że pozew wolny jest od opłaty sądowej (strona uprawniona do alimentów wnosząc sprawę do Sądu nie ponosi kosztów innych poza tymi, które związane są z jej udziałem w postępowania (koszty dojazdu do Sądu, zwolnienia z ew. pracy).

 

elzbietaluczak.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X